محلول سیاه قلم به عملیاتی گفته می شود که طی آن با قرار دادن سطح یک فلز در یک محلول که عموما اسید می باشد.

نمایش یک نتیجه